Wstęp do strony

Data publikacji: 14 kwietnia 2004 roku

Kilka słów wstępu
Celem istnienia strony jest prezentacja moich poglądów na sytuację na rynkach finansowych oraz na świecie, a także prognozowanie rozwoju sytuacji zarówno na rynkach finansowych, jak też w innych obszarach ludzkiej aktywności.

Nie jest moim celem przekonywanie kogokolwiek do mojego punktu widzenia.

Ze względu na prezentowane zagadnienia do ich zrozumienia niezbędna będzie wiedza z zakresu przede wszystkim teorii fal Elliotta, analizy technicznej oraz ogólna wiedza o tym, co się dzieje na świecie.

Poniżej przedstawiam w ogólnym zarysie podstawowe zagadnienia wprowadzające w tematykę strony.

Znaki czasu
Mówił także do tłumów: "Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?"
(Łk 12, 54-57)

Nic nowego pod słońcem
Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
jaki zadaje sobie pod słońcem?
Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa po wszystkie czasy.
Słońce wschodzi i zachodzi,
i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
i znowu tam wschodzi.
Ku południowi ciągnąc
i ku północy wracając,
kolistą drogą wieje wiatr
i znowu wraca na drogę swojego krążenia.
Wszystkie rzeki płyną do morza,
a morze wcale nie wzbiera;
do miejsca, do którego rzeki płyną,
zdążają one bezustannie.
Mówienie jest wysiłkiem
nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.
Nie nasyci się oko patrzeniem
ani ucho napełni słuchaniem.
To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
"Patrz, to coś nowego" -
to już to było w czasach,
które były przed nami.
Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli
ani też o tych, co będą kiedyś żyli,
nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.
(Koh 1, 3-11)


Inflacja, ekon. stały wzrost przeciętnego poziomu cen. Przeciętny poziom cen jest konstrukcją statyst., którą z pewnym przybliżeniem można traktować jako średnią ważoną cen wybranego koszyka dóbr i usług. Może to być koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych, wtedy miarą inflacji jest wskaźnik cen detalicznych (WCD). Wskaźnik ten wyraża zmiany przeciętnego poziomu cen, które gospodarstwa domowe płacą za dobra i usługi. Procentowy wzrost WCD w skali roku (stopa inflacji) jest najczęściej stosowanym miernikiem inflacji. Stopa inflacji zależy nie tylko od procentowych zmian cen pewnej liczby różnych dóbr i usług, lecz także od znaczenia przydanego każdemu dobru i każdej usłudze, odpowiadającego ich udziałowi w całkowitych wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego. Stopa inflacji informuje zatem co dzieje się z wartością (siłą nabywczą) pieniędzy wydawanych przez przeciętną rodzinę. Kiedy ceny rosną, wówczas siła nabywcza pieniądza maleje: za taką samą ilość pieniądza można kupić coraz mniej dóbr i usług. Inflacja może więc być określona jako sytuacja, w której wartość pieniądza maleje. (...)
Źródło oraz rozwinięcie tematu: Encyklopedia PWN.

Ceny dyskontują wszystko
Jest to jedna z podstawowych reguł rynków finansowych. W cenach akcji czy obligacji, towarów czy walut są zawarte informacje dotyczące bliższej i dalszej przyszłości. Jeżeli np. indeksy sygnalizują wyczerpywanie się siły wzrostowej, sygnalizuje to nie tylko możliwość odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową, ale również sygnalizuje to możliwość pogorszenia się sytuacji gospodarczej, co z kolei wpływa na życie każdego człowieka.

Nie można sterować cyklami wysokich stopni
O ile na rynkach finansowych istnieje czasami ryzyko krótkookresowego manipulowania cenami niektórych walorów np. przez grupy inwestorów, to nie ma możliwości manipulowania wartościami indeksów w dłuższym okresie czasu. Jest to jedna z podstawowych reguł analizy technicznej i rynków finansowych, z której wynika, że nikt nie jest w stanie wpływać na przebieg cykli wysokich stopni.
Wynika to poniekąd z faktu, że rządy / osoby / instytucje zmieniają się w czasie i nie są w stanie prowadzić na rynku przez długi okres czasu jednolitych działań mających przynieść z góry określone wyniki. Tak więc cykle wysokich stopni po prostu... dzieją się, niezależnie od wszystkiego i wszystkich.

Drzewa nie rosną do nieba...
...czyli wszystko na tym świecie ma swój kres, nie jest wieczne i kiedyś się skończy / zmieni.

Reguła o zgodności opinii: Lekceważ zgodność opinii, ponieważ większość zgadzających się jest w błędzie.
Reguła ta uczy, że o ile większość nie musi być automatycznie w błędzie, jest bardziej prawdopodobne że jest, niż że nie jest. Reguła ta na rynkach finansowych sprawdza się często wręcz z niewiarygodną dokładnością. Reguła ta dotyczy również codziennego życia.
Konkretną odmianą tej reguły jest reguła: "Nie kupuj, kiedy wszyscy kupują".
W znaczeniu ogólnym jej sens można przedstawić jako wręcz obowiązek zastanowienia się, czy to, że "wszyscy" coś robią oznacza, że ja również powinienem to zrobić.

Analiza techniczna
Analiza techniczna jest zbiorem metod służących do prognozowania przyszłego ruchu cen na podstawie historycznych notowań, wielkości wolumenu, wskaźników analizy technicznej oraz innych narzędzi.

Teoria fal Elliotta
Teoria fal powstała pod koniec lat 20-tych i w latach 30-tych XX wieku. Jest teorią służącą do prognozowania przyszłych ruchów indeksów giełdowych na podstawie ich historycznych zmian cen. Jej twórcą jest amerykański księgowy Ralph Nelson Elliott (1871 - 1948), który analizując zachowania indeksów giełdowych dostrzegł zachodzące w nich powtarzające się zmiany układające się w rozpoznawalne wzory cenowe nazwane przez niego falami. Elliott zauważył, że tzw. fala impulsu wzrostowego jest zbudowana z sekwencji zwyżka - zniżka - zwyżka - zniżka - zwyżka - tu następuje koniec fali impulsu i rozpoczyna się jej korekta w postaci sekwencji zniżka - zwyżka - zniżka - tutaj cykl zwyżka - zniżka jest zakończony i rozpoczyna się następny cykl. Wzrost odbywa się więc w postaci ruchu pięciu fal (trzech fal wzrostowych przedzielonych dwoma falami spadkowymi) a korekta tego wzrostu odbywa się w postaci trzech fal: dwóch spadkowych przedzielonych jedną falą korekty. Falą impulsu może być zarówno fala wzrostowa jak i spadkowa. W przypadku fali spadkowej kolejność ruchów wygląda następująco: zniżka - zwyżka - zniżka - zwyżka - zniżka, po czym następuje korekta zwyżka - zniżka - zwyżka.

Wykres pochodzi ze strony http://www.acrotec.com/ewt.htm
Schemat cyklu zwyżka - zniżka według teorii Elliotta ew1.gifFale impulsu oznaczane są cyframi (arabskimi lub rzymskimi - w zależności od stopnia fali) a fale korekty oznaczane są literami.
Tak zdefiniowane cykle powtarzają się na wszystkich tzw. stopniach fal, począwszy od najmniejszych ruchów indeksów obserwowanych na przestrzeni minut po największe obserwowane na przestrzeni stuleci i tysiącleci - schemat wszędzie jest ten sam. Fale niższych stopni tworzą fale stopni wyższych, a te z kolei stopni jeszcze wyższych i tak dalej. Wszędzie jednak zachowana jest podstawowa struktura fal. Jest to bardzo ciekawa cecha teorii fal, ponieważ świadczy ona o tym, że fale Elliotta są fraktalami, czyli obiektami tworzonymi na zasadzie samopodobieństwa.
Pojęcie "fraktal" jest pojęciem nowym. Matematyczne podstawy fraktali i nowej dziedziny matematyki - tzw. matematyki chaosu zostały stworzone na początku lat 80-tych XX wieku. Jest to więc nauka bardzo młoda. Fale Elliotta są fraktalami a stwierdzenie tego faktu nastąpiło ponad 50 lat po odkryciach Elliotta. Można więc powiedzieć, że Elliott słusznie przeczuwał, że jego teoria opisuje głębsze procesy zachodzące w przyrodzie - bo fraktale jako obiekty są integralną częścią przyrody i w przyrodzie istnieją od zawsze. Fraktalną budowę ma np. układ krwionośny człowieka, płuca, wątroba. Fraktalem jest też np. linia brzegowa.
Fraktale odznaczają się interesującymi cechami takimi jak np. wymiar fraktalny. Wymiar fraktalny określa stopień zapełnienia płaszczyzny lub przestrzeni przez fraktal. Okazuje się, że fraktale ze względu na swoją specyficzną budowę potrafią wypełniać przestrzeń bardziej niż to by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Fraktale na płaszczyznach mają wymiar fraktalny o wartości powyżej 2 (ale mniejszej niż 3), fraktale w przestrzeni trójwymiarowej o wartości powyżej 3 (ale niższej niż 4). Dzięki temu całkowita długość układu krwionośnego dorosłego człowieka sięga 100 kilometrów a powierzchnia płuc jest równa powierzchni kortu tenisowego.
W praktyce rozpoznanie fal nie jest jednak takie proste. Teoria fal zawiera wiele reguł i zastrzeżeń. Najważniejsze jest uchwycenie samego ducha tej teorii. Elliot wyodrębnił wzory fal impulsów oraz wzory fal korygujących. Wszystkie ruchy cenowe składają się z kombinacji tych wzorów.
Elliott wierzył, że odkrył znacznie głębsze prawo rządzące procesami rozwoju i regresji, że ta teoria zawiera w sobie coś wyjątkowego i sięga w głąb procesów rządzących przyrodą i całym Wszechświatem.

Ciąg Fibonacciego
Ciąg liczbowy o tej nazwie odkrył (a właściwe odkrył na nowo) matematyk Leonardo Fibonacci z Pizy żyjący w XIII wieku. Ciąg ten zbudowany jest z liczb naturalnych. Kolejny element ciągu powstaje w wyniku zsumowania dwóch ostatnich elementów. Początek ciągu Fibonacciego wygląda następująco:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ...
Ciąg ten posiada wiele interesujących cech, a jedną z najważniejszych z nich jest iloraz danego elementu ciągu i elementu występującego bezpośrednio po nim, który obliczany dla kolejnych elementów ciągu zmierza do 0,618. Równie istotny jest odwrotny iloraz, którego granica wynosi 1,618. Wartości te określają tzw. "złote proporcje" wykorzystywane m.in. w starożytnej Grecji w sztuce i architekturze. Proporcje te występują również powszechnie w przyrodzie. Tzw. złotą spiralę można znaleźć w strukturze DNA, ułożeniu ziaren słonecznika, w obrazie huraganu czy galaktyk.
Elementy i relacje ciągu Fibonacciego występują również na rynkach finansowych i służą do jego analizy. Np. przedstawiony powyżej schemat budowy fali Elliotta składa się ze zwyżki (5 fal) oraz zniżki (3 fale). Cały cykl ma więc 8 fal a wszystkie te liczby są liczbami ciągu Fibonacciego. Pomiędzy falami zachodzą relacje czasowe i dystansowe wynikające z relacji występujących w ciągu Fibonacciego.

W celu bliższego zapoznania się z przedstawioną tematyką zachęcam do sięgnięcia po fachową literaturę oraz do wykorzystania zasobów Internetu.

Wszystkie zamieszczone na stronie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia.

Życzę miłej i pożytecznej lektury.
Kazimierz Ożóg, twórca strony i autor opracowań

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,491,082 Unikalnych wizyt